top of page

Ashtanga
Mantra

Om vande gurunam charanaravinde

sandarshita svatma sukhava bodhe

nih shreyase jañgalikiyamane

samsara halahala mohashantyai

abahu purushakaram

shankhachakrasi dharinam

sahasra shirasam svetam

pranamami patañjalim Om

Mangalam
Mantra

Om swasthi praja bhyah pari pala yantam

nya yena margena mahi mahishaha

go brahmanebhyaha shubamastu nityam

loka samasta sukhino bhavantu

Om shanti, shanti, shantihi

bottom of page